GUIA DIDÀCTICA

Amb la present guia didàctica pretenem donar les orientacions necessàries per facilitar el treball del/la mestre/a que porti a terme la unitat.

Aquesta informació l'hem dividit en tres apartats (objectius i continguts de les àrees implicades, competències TIC i activitats d'E/A) per facilitar la seva consulta i impressió si escau. La part curricular (objectius, continguts i competències TIC) es presenta en finestres independents, mentre que les explicacions i orientacions didàctiques de cada activitat es presenten a aquesta mateixa pàgina. Cada activitat té un enllaç al material que s'ha de presentar als/les alumnes perquè el docent pugui consultar des d'aquesta mateixa pàgina el seu contingut. Els enllaços de les activitats s'obren en finestres independents per facilitar la consulta, tot i així, cal tenir en compte que l'alumne/a tindrà una interfície diferent, ja que en en el seu material disposarà d'un marc lateral (a mode d'índex) en què tindrà un menú per anar canviant d'activitat i controlar la seva navegació. Es pot accedir directament al material dels/les alumnes des del botó superior on apareix: activitats d'E/A.


 • Objectius i continguts de les àrees implicades
 • Competències TIC

 • ACTIVITATS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE
  ACTIVITAT 1
  Enquesta inicial

  Amb aquesta activitat es tracta d'activar els coneixements previs dels/les alumnes, així com de dur a terme una avaluació inicial. Aquesta consisteix a anar omplint els camps del formulari que apareix mitjançant l'ús del teclat. Es farà individualment i es lliurarà al docent (es pot imprimir).

  Activitat complementària

  • Prèviament, caldrà engegar un procés de diàleg per introduir els/les alumnes en el tema (a criteri de cada docent i atenent a les característiques del seu grup classe).
  ACTIVITAT 2 L'aparell reproductor femení

  Amb aquesta activitat es donen a conèixer les parts i funcions de l'aparell reproductor femení.
  A partir del dibuix, cada alumne/a pot anar consultant la informació relativa a les diferents parts de l'aparell reproductor femení (fent clic sobre els noms d'aquestes). La informació es presenta de manera no lineal perquè cadascú pugui consultar la informació de manera no guiada i vagi adquirint un domini progressiu sobre la informació hipertextual.
  Un cop consultada la informació, es proposa a l'alumne/a fer dos exercicis:
  - Exercici 1: consta de tres qüestions de les quals cal triar la resposta correcta; en cas de no encertar-la, apareix a la part superior la correcció (per què no és correcte).
  - Exercici 2: consta d'un mot encreuat en el qual cal buscar 5 paraules relatives a l'aparell reproductor femení. Clicant a cada nombre apareix a la part superior la seva definició.
  Aquests exercicis estan dissenyats perquè l'alumne/a s'autoavaluï. Cada docent pot establir diferents mecanismes de control de les activitats (els exercicis es poden imprimir).

  Activitat complementària

  • El docent pot preparar un full (glossari) amb els noms de les parts de l'aparell reproductor femení en què els/les alumnes cal que completin què és i quina funció té cadascuna de les parts a partir de la informació que es dóna a l'activitat. D'aquesta manera es pretén aconseguir que els/les alumnes interactuïn amb la informació d'una manera més activa. Això es pot dur a terme, també, mitjançant un procés informàtic amb la utilització paral·lela d'un processador de text on calgui anar copiant i enganxant els fragments d'informació.
  ACTIVITAT 3 L'aparell reproductor masculí

  Amb aquesta activitat es donen a conèixer les parts i funcions de l'aparell reproductor masculí.
  A partir del dibuix cada alumne/a pot anar consultant la informació relativa a les diferents parts de l'aparell reproductor masculí (fent clic sobre els noms d'aquestes). La informació es presenta de manera no lineal perquè cadascú pugui consultar la informació de manera no guiada i vagi adquirint un domini progressiu sobre la informació hipertextual.
  Un cop consultada la informació, es proposa a l'alumne/a fer dos exercicis:
  - Exercici 1: consta de tres qüestions de les quals cal triar la resposta correcta; en cas de no encertar-la, apareix a la part superior la correcció ( per què no és correcte).
  - Exercici 2: es presenta un gràfic de l'aparell reproductor masculí amb el nom de les seves parts en etiquetes independents. Caldrà que l'alumne/a col·loqui cada nom al lloc corresponent. Quant l'etiqueta es col·loca damunt de la casella correcta, queda encaixada en el requadre, mentre que si no ho fa, l'encaix no és perfecte. Un cop finalitzada l'activitat, es pot imprimir el gràfic.
  Aquests exercicis estan dissenyats perquè l'alumne/a s'autoavaluï. Cada docent pot establir diferents mecanismes de control de les activitats (els exercicis es poden imprimir).

  Activitats complementàries

  • Prèviament, el docent pot preparar un full (glossari) amb els noms de les parts de l'aparell reproductor masculí en què els/les alumnes cal que completin què és i quina funció té cadascuna de les parts a partir de la informació que es dóna a l'activitat. D'aquesta manera, es pretén aconseguir que els/les alumnes interactuïn amb la informació d'una manera més activa. Això es pot dur a terme, també, mitjançant un procés informàtic amb la utilització paral·lela d'un processador de text en el qual calgui anar copiant i enganxant els fragments d'informació.
  • En una propera sessió es demanarà, a nivell de petit grup, que els/les alumnes facin un esquema amb l'objectiu de dur a terme una exposició sobre els coneixements adquirits de l'aparell reproductor femení i masculí.
  ACTIVITAT 4 Els òvuls i els espermatozoides

  Amb aquesta activitat es donen a conèixer les cèl·lules sexuals masculines i femenines. Al llarg del text apareixen algunes paraules actives que permeten ampliar la informació mitjançant l'aparició de petites etiquetes informatives.
  Un cop consultada la informació es proposa a l'alumne/a fer dos exercicis:
  - Exercici 1: consta d'un text en què l'alumne/a cal que ompli els buits amb conceptes relatius als òvuls.
  - Exercici 2: consta d'un text en què l'alumne/a cal que ompli els buits amb conceptes relatius als espermatozoides.
  Aquests exercicis estan dissenyats perquè l'alumne/a s'autoavaluï. Cada docent pot establir diferents mecanismes de control de les activitats (els exercicis es poden imprimir).

  Activitat complementària

  • Prèviament a la realització de l'activitat 4, es pot introduir el tema a partir del diàleg a nivell de gran-grup i intentar establir un lligam entre els coneixements adquirits en les sessions anteriors i els nous que es presentaran. Aquest diàleg estarà dirigit pel docent i es plantejaran diferents interrogants perquè els/les alumnes puguin respondre amb facilitat. A mode d'exemple: qui pot explicar les funcions que té el penis?, quin es l'element extern de l'aparell reproductor femení?, per on passen els òvuls per anar de l'ovari a l'úter?, on es produeixen els espermatozoides?...
  ACTIVITAT 5 Fecundació, gestació i part

  Amb aquesta activitat es dóna a conèixer el procés de la fecundació, de la gestació i dels part. Al llarg del text apareixen algunes paraules actives que permeten ampliar la informació mitjançant l'aparició de petites etiquetes informatives.
  Un cop consultada la informació, es proposa a l'alumne/a fer dos exercicis:
  - Exercici 1: consta d'un text en què l'alumne/a cal que ompli els buits amb conceptes relatius a la fecundació.
  - Exercici 2: consta d'un text en què l'alumne/a cal que ompli els buits amb conceptes relatius a la gestació i el part.
  Aquests exercicis estan dissenyats perquè l'alumne/a s'autoavaluï. Cada docent pot establir diferents mecanismes de control de les activitats (els exercicis es poden imprimir).

  Activitats complementàries

  • Prèviament a aquesta activitat, el docent exposarà al grup classe lel tema que tractarà en la propera sessió: la fecundació, la gestació i el part. Seguidament, es demanarà als/les alumnes que cerquin informació diversa (fotografies, ecografies, textos...) sobre el tema en fonts d'informació diverses. La propera sessió s'obrirà amb l'exposició de les informacions recollies pels alumnes.
  • Posteriorment a la realització de l'activitat 5, es pot fer ús del CD-ROM El cos humà 2.0 distribuït pel Departament d'Ensenyament a les escoles per consultar una font d'informació més àmplia sobre el tema i visualitzar alguns dels vídeos digitals i animacions que hi apareixen (cal tenir en compte que el nivell d'informació que es dóna en aquest CD-ROM és atractiu a nivell gràfic, però massa elevat tenint en compte l'edat dels/les alumnes).
  • També es pot demanar en préstec i visualitzar algun vídeo de què disposen els Centres de Recursos Pedagògics.
  ACTIVITAT 6 Mapa conceptual
  Com a cloenda del tema, es proposa a l'alumne/a completar un mapa conceptual. La informació es presenta a partir d'un esquema en què, a partir d'uns menús desplegables, caldrà escollir la paraula adient.
  Aquest exercici està dissenyat perquè l'alumne/a lliuri al docent l'exercici imprès un cop acabada la tasca.
  Aquesta activitat pot servir d'avaluació contínua.