Exercicis i problemes

Avaluació

1 El diòxid de carboni sublima (passa de sòlid a gas sense passar per l'estat líquid) a 194,5 K a pressió atmosfèrica normal. Expressa aquesta temperatura en graus Celsius.

2 El ferro fon a 1.535 ºC. Quants kelvin són?

3 L'or bull a 4.712 ºF. Expressa aquesta temperatura en kelvin i graus Celsius.

4 Un cos disminueix la seva temperatura 30 K. Quin valor té aquesta disminució de temperatura en graus centígrads?

5 Una persona amb febre està a 38,5 ºC. Expressa la seva temperatura en kelvin.

6 Escalfem 1,2 kg d'aigua, inicialment a 25 ºC, fins a assolir els 60 ºC. Quin ha estat l'increment de temperatura en kelvin?

7 En el cas de l'apartat anterior, i recordant que la capacitat calorífica específica de l'aigua és 4.180 J/Kg·K, quina quantitat de calor ha absorbit l'aigua?

8 Quina massa té un bloc d'acer (capacitat calorífica específica 460 J/kg·K) si, en absorbir 85.000 J de calor, la seva temperatura ha variat de 15 ºC a 120 ºC?

9 Una massa de 2 kg d'oli absorbeix 78.800 J d'energia. Quant augmentarà la seva temperatura?
Capacitat calorífica específica de l'oli = 1.970 J/kg·K

10 Un fil de coure de 30 g, inicialment a 25 ºC, s'escalfa al pas del corrent elèctric i absorbeix 800 J. Quina serà la seva temperatura final?
Capacitat calorífica específica del coure = 384,56 J/kg·K