Exercicis i problemes

Exercicis i problemes
1er cicle
Calor i temperatura
?

La temperatura és una propietat dels cossos que es percep a través del tacte i ens indica si un cos està calent o fred. La temperatura és una magnitud que es mesura amb un aparell que s'anomena termòmetre.

Hi ha diferents escales de temperatura: l'escala centígrada o Celsius, l'escala absoluta o Kelvin i l'escala Farenheit. A la MUD Quina temperatura marca el termòmetre? tens una descripció i l'explicació de com canviar d'una unitat a una altra.

Com més calent està un cos, més energia té. Aquest tipus d'energia que té un cos pel fet d'estar més calent s'anomena energia tèrmica.

Els canvis de temperatura d'un cos són una conseqüència d'una transferència d'energia tèrmica d'aquest cos a un altre cos. L'energia tèrmica que es transfereix s'anomena calor (Q).

La unitat de calor al SI éss el joule (J). També es fa servir la caloria (cal).

En general, quan escalfem un cos, la seva temperatura augmenta, i, quan el refredem, la seva temperatura disminueix.

La quantitat de calor absorbida o cedida per un cos depèn de tres factors: la seva massa (m), la variació de temperatura que experimenta (DT) i la capacitat calorífica específica (c) de la substància que forma el cos.

La capacitat calorífica específica és una propietat característica de cada substància que depèn de la seva naturalesa.

Matemàticament, la calor absorbida o cedida es pot relacionar amb aquest tres factors:

Exemple

La Marta ha d'anar de vacances a Nova York i llegeix que la temperatura en aquesta ciutat és de 86 oF. Arrossega els valors cap al seu lloc per fer els càlculs i expressar aquesta temperatura en graus centígrads (oC) i en kelvin (K).Autors: Jordi Carvajal i Joan Aragonés