Exercicis i problemes

Enunciats

Nivell de dificultat 1 En un centre de secundària hi ha matriculats 500 alumnes. Quants mols d'alumnes són? Per adonar-te del valor que representa, escriu el resultat sense utilitzar la notació científica.
NAV = 6,022 · 1023 mol-1
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 2 Quantes molècules hi ha en 3 mols d'amoníac (NH3)? Dóna el resultat sense utilitzar notació científica.
NAV = 6,022 · 1023 mol-1
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 3 Quina és la massa d'un mol de cafeïna (C8H10N4O2)? I la massa d'una molècula d'aquesta substància?
Masses atòmiques: C = 12; H = 1; N = 14; O = 16
NAV = 6,022 · 1023 mol-1
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 4 Un got conté 72 g d'aigua. Quants mols d'aigua són?
Masses atòmiques: H = 1; O = 16
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 5 Quants mols i quantes molècules hi ha en 100 g de sucre, sacarosa (C12H22O11)?
Masses atòmiques: C = 12; H = 1; O = 16
NAV = 6,022 · 1023 mol-1
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 6 Quants àtoms hi ha en 16 g de sofre?
Massa atòmica: S = 32
NAV = 6,022 · 1023 mol-1
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 7 Una cullerada de sal conté 11,7 g de clorur de sodi (NaCl). Quants mols són? Quants ions de sodi (Na+) i clorur (Cl-) hi ha?
Masses atòmiques: Na = 23; Cl = 35,5
NAV = 6,022 · 1023 mol-1
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 8 Ordena de més gran a més petita les quantitats de diòxid de carboni següents:
  • 33 g
  • 9,03·1022 molècules
  • 1,5 mols
Masses atòmiques: C = 12; O = 16
NAV = 6,022 · 1023 mol-1
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 9 En un tros de guix (CaSO4 · 2H2O) de 5 g, quantes molècules d'aigua hi ha?
Masses atòmiques: Ca = 40; S = 32; O = 16, H = 1
NAV = 6,022 · 1023 mol-1
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 10 Observa l'etiqueta i indica quants ions sodi (Na+) conté una garrafa de 5 L d'aigua com la de l'etiqueta?
Massa atòmica: Na = 23
NAV = 6,022 · 1023 mol-1

Resolució
Solució