Exercicis i problemes

Exercicis i problemes
2on cicle
Cinemàtica: MRUA
?

Cinemàtica: MRUA

És la part de la física que estudia el moviment sense tenir en compte les causes que el produeixen. Sistema de referència, repòs i moviment, posició, desplaçament, velocitat mitjana i rapidesa són conceptes que ja s'han tractat a la col·lecció Cinemàtica: MRU de 1r cicle.

En la mateixa col·lecció, s'explica el moviment rectilini i uniforme (MRU).


ACCELERACIÓ

Si un mòbil varia la seva velocitat, es diu que té acceleració. Es pot definir l'acceleració mitjana:La unitat d'acceleració en el sistema internacional és el metre per segon al quadrat (m/s²).

També es pot definir l'acceleració instantània. És l'acceleració que té el mòbil en un instant de temps.MOVIMENT RECTILINI UNIFORMEMENT ACCELERAT

En aquest moviment la trajectòria descrita pel mòbil és una recta i l'acceleració és constant.

L'acceleració mitjana i l'acceleració instantània coincideixen.

Les equacions d'aquest moviment són:

v = vo + a ( t - to )
x = xo + vo ( t - to ) + 1/2 a ( t - to )2;

La primera equació dóna la velocitat en funció del temps i la segona equació dóna la posicicó en funció del temps.


Gràfiques del MRUA

Igual que en el cas del MRU, es pot representar la velocitat-temps i la posició-temps posant els valors de temps sempre a l'eix de les abscisses.

Per simplicar, s'ha donat al temps, velocitat i posició inicials un valor nul: t0 = 0; v0 = 0; x0 = 0.
MOVIMENT D'UN COS SOTA LA INFLUÈNCIA DE LA FORÇA GRAVITATÒRIA TERRESTRE

Tots els objectes en la superfície de la Terra o en punts propers a ella estan sotmesos a una acceleració anomenada acceleració de la gravetat que és constant i igual a 9,8 m/s². Per simbolitzar-la s'utilitza la lletra g.

El moviment d'un cos que cau o s'enlaira verticalment serà, doncs, un moviment rectilini uniformement accelerat. Per solucionar els exercicis i els problemes, s'ha d'aplicar les equacions per a un MRUA on l'acceleració és la de la gravetat.

Conveni de signes en moviment vertical

Per resoldre problemes es pren l'origen de coordenades a terra, i com que es tracta d'un moviment vertical, la lletra que es fa servir per indicar la posició és la y.

L'acceleració g sempre serà negativa, tant si el cos cau com si s'enlaira.

Quan un cos cau o es llança cap avall, la seva velocitat apunta cap avall i es pren com a negativa a l'igual que el desplaçament.

Si un cos s'enlaira, la seva velocitat apunta cap amunt per la qual cosa és positiva i el desplaçament també.

Exemple

Observa els gràfics de la taula i arrossega cada frase fins a col·locar-la al costat del gràfic que la representa.Autors: Jordi Carvajal i Joan Aragonés